LETECKÁ FOTOGRAMETRIA

Posuňte mapovanie na vyššiu úroveň.

ČO JE TO LETECKÁ FOTOGRAMETRIA?

Predstavte si, že je možné dosiahnuť veľmi presné mapovanie kedykoľvek a kdekoľvek je potreba, a to aj za menej než priaznivých poveternostných podmienok (vietor, dážď, oblačnosť), poprípade keď konvenčná fotogrametria nie je možná a pritom budete mať obe nohy bezpečne na zemi. To všetko je teraz k dispozícii za rozumnú cenu.

Pri nasadzovaní bezpilotných leteckých zariadení prinášame posun tradičnej fotogrametrie o krok bližšie ku každodennému používaniu. UAS ponúkajú rýchle, efektívne a presné mapovanie.

Viac sa dozviete na www.bezpilotne.sk a www.360.bezpilotne.sk

senseFly eBee X

Všetky nami používané UAS sú navrhnuté s dôrazom na bezpečnosť pri ich používaní.

MOŽNOSTI LETU

Vďaka možnosti plne manuálneho a poloautomatického ovládania počas letu poskytujeme výsledne produkty vysokej kvality s dodržaním všetkých bezpečnostných pravidiel pri používaní UAS.

Pred samotným letom sa stanovia parametre letu podľa požiadaviek zákazníka. Vďaka našim bohatým skúsenostiam Vám pomôžeme stým čo naozaj potrebujete a využijete pri svojej ďalšej práci.

POSTUP LETECKÉHO MAPOVANIA

Dohodneme si spoločné stretnutie, kde si zadefinujeme Vaše potreby a možnosti ich realizácie

Prebehne rekognoskácia terénu s osadením vlícovacích bodov

Vykonáme samotný snímkovací let

Získané údaje spracujeme v špecializovanom softvéri

Dodáme Vám dohodnuté výstupy z lietania, prípadne vykonáme ďalšie analýzy

MOŽNOSTI SPRACOVANIA

Primárnym produktom leteckého mapovania sú georeferencované ortofotomozaiky a digitálne výškové modely, ktoré sa následne používajú pre ďalšie priestorové analýzy.

Mračno bodov, hustota a presnosť, ktoré možno získať, sú porovnateľné s výsledkami LiDARu s polohopisnou presnosťou (v rovine XY) 5 cm a výškovou presnosťou (os Z) 10 cm v závislosti od zvolenej výšky letu.

Používaný softvér pre spracovanie snímok podporuje tiež import vlicovacích bodov, ktoré slúžia na vysoko presné georeferencovanie

MOŽNOSTI VYUŽITIA

príprava projektovej dokumentácie

nepreskúmané a neprístupné oblasti

baníctvo

stavebníctvo

mapovanie infraštruktúry

poľnohospodárstvo

rekultivácia pôdy

objemové výpočty

archeológia

lesníctvo

monitorovanie lesov

monitorovanie vegetácie

3D modelovanie a vizualizácia

nakladanie s odpadmi

posúdenie bezpečnosti

zvládanie katastrof

správa aktív

protipovodňové opatrenia

sledovanie erózií

výskum (geológia, archeológia, atď. )

pozemkové úpravy

obnova katastrálneho operátu

environmentálne inžinierstvo

budovanie systémov ekologickej stability

informačné systémy