GEODETICKÁ KANCELÁRIA

Disponujeme modernou meračskou a výpočtovou technikou, pomocou ktorej uplatňujeme najnovšie meračské technológie a vyhodnocovacie postupy.

GEODETICKÉ A KARTOGRAFICKÉ PRÁCE V OBLASTI KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ

 • → Geometrické plány
 • → Vytýčenie hranice pozemku
 • → Vytýčenie stavby (na osadenie do pozemku)
 • → Polohopisno – výškopisné plány (polohopisno – výškopisné zameranie pozemku pre projekt)
 • → Zameranie inžinierskych sietí ku kolaudácii pre magistrát mesta (digitálna mapa mesta)
 • → Spracovanie podkladov pre trvalý, alebo dočasný záber pozemkov
 • → Budovanie bodového poľa
 • → Vektorizácia a digitalizácia katastrálnych máp
 • → Príprava údajov pre územné informačné systémy KN miest a obcí
 • → Majetkovo právne usporiadanie pozemkov pre investičnú výstavbu, podklady pre záber pozemkov a vyňatie pôdy z poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov
 • → Realizujeme projekty pozemkových úprav a obnovy katastrálnych operátov v katastrálnych územiach v rámci celého územia Slovenskej republiky

INŽINIERSKA GEODÉZIA

 • → Komplexná realizácia geodetických a kartografických činností pre investora, projektanta, zhotoviteľa a stavebný dozor
 • → Príprava a tvorba účelových mapových podkladov veľkej mierky
 • → Vyhotovenie účelových, základných, tematických a technických máp
 • → Zameranie a vytýčenie inžinierskych sietí
 • → Vybudovanie, meranie a spracovanie vytyčovacích sietí a bodového poľa
 • → Zabezpečenie všetkých druhov nivelácií (technická, presná, veľmi presná)
 • → Výpočet kubatúr výkopov, násypov
 • → Vytýčenie stavby, stavebného objektu, líniovej stavby, podrobné vytýčenie
 • → Spracovanie a tvorba vytyčovacích výkresov a náčrtov stavebných objektov
 • → Porealizačné zameranie stavby, meranie skutočného vyhotovenia stavebných objektov, meranie deformačného pretvorenia objektov
 • → Zameranie, spracovanie a vyhodnotenie priečnych a pozdĺžnych profilov a rezov objektov
 • → Kontrolné merania geometrických parametrov stavebných objektov
 • → Určovanie geometrických parametrov žeriavových dráh, anténových nosičov
 • → Meranie posunov stavebných objektov
 • → Kontrolné merania pred, počas a po výstavbe stavebného objektu
 • → Príprava a tvorba kníh plánov (optických káblov FTTH – Orange, FTTx- T-Com)

ZBER ÚDAJOV PRE GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY

 • → Tvorba štruktúr dát pre informačné systémy
 • → Zber a tvorba dát pre informačné systémy
 • → Automatizovaný zber grafických a databázových údajov pre spracovanie pasportov a digitálnych informačných systémov katastra nehnuteľností, miest a obcí a pod.
 • → Účelové mapovanie, zber a katalogizácia údajov pre odvetvové GIS
 • → Spracovanie dát do jestvujúcej štruktúry dát v informačných systémoch
 • → Tvorba farebných tematických máp
 • → Spracovanie 3D modelu územia

SPRACOVANIE GNSS MERANÍ

Podľa požiadaviek poskytneme aj ostatné geodetické práce podľa špecifikácií zákazníkom. Zabezpečíme znalecké posudky, vyhotovenie zmlúv a ďalšie súvisiace činnosti.